ZLECENIE ODBIORU ODPADÓW

1. Źródła utworzenia zlecenia odbioru odpadów: przez stronę internetową, adres e-mail: gruz.weklar@gmail.com, telefonicznie: 519 164 820, fanpage facebook.
2. Po przyjęciu warunków odbioru odpadów, w momencie podstawienia oraz odbioru kontenera konieczne jest podpisanie zlecenia przez osobę upoważnioną.
3. W kontenerze nie mogą znaleźć się odpady niebezpieczne, odpady komunalne, elektrośmieci.

WARUNKI WYNAJMU KONTENERA

4. Kontener zostaje wynajęty na okres do pięciu dni roboczych, podstawiony w wyznaczonym miejscu przez zlecającego umożliwiający jego bezproblemowy odbiór. Za przetrzymanie danego kontenera po pięciu dniach roboczych naliczona zostanie opłata w wysokości 20 zł za każdy rozpoczęty dzień.
5. Napełnienie kontenera odpadami innego rodzaju niż deklarowane w zleceniu, będzie skutkowało odmową wykonania usługi wywozu odpadów zgromadzonych w kontenerze i wysypanie ich na posesji, na której kontener został posadowiony na zlecenie Zlecającego, oraz obciążenia Zleceniodawcę poniesionymi kosztami transportu w zryczałtowanej wysokości 200 zł netto.
6. Zleceniodawca oświadcza, iż w przypadku wyznaczenia Zleceniobiorcy miejsca lokalizacji kontenera występującej na terenie drogi publicznej, chodnika położonego wzdłuż nieruchomości lub na terenie prywatnym posiada zgodne z prawem właściwe pozwolenie. Skutki prawne wynikające z nie posiadania takiego pozwolenia obciążają Zleceniodawcę.
7. Zleceniobiorca może odmówić podstawienia kontenera w wyznaczonej lokalizacji jeżeli stwierdzi, iż stwarza ona zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób trzecich oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
8. Kontener podstawiany jest na terytorium Rzeszowa oraz Powiatu Rzeszowskiego. W przypadku przekroczenia tego obszaru, wymagane jest wcześniejsza konsultacja czy dana lokalizacja jest obsługiwana.

ROZLICZENIE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

9. Podpisany oświadcza, że jest pracownikiem Zlecającego, lub osoba upoważnioną do jego reprezentacji i braku zapłaty przez Zlecającego za przedmiotowe zlecenie zobowiązuje się uregulować całą należność.
10. Na podstawie niniejszego zlecenia zostanie wystawiona faktura VAT za usługę, która swym zakresem obejmuje: podstawienie kontenera, jego wywóz oraz zagospodarowanie odpadów.
11. W przypadku pomyłki w zamówieniu, braku możliwości wykonania usługi z winy zlecającego, zleceniodawca zostanie obciążony poniesionymi kosztami transportu w zryczałtowanej wysokości 200 zł netto.
12. Zlecający zobowiązany jest do zapłaty za usługę w terminie do 3 dni od dnia zrealizowania usługi (data odbioru) gotówką u kierowcy lub przelewem na nr rachunku podanego na fakturze VAT.
13. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT na zasadach opisanych w pkt 2 bez jego podpisu, oraz wyraża zgodę na ich otrzymywanie w formie elektronicznej na wskazany adres email.

BDO

14. Dane konieczne do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO:
Nazwa: Usługi transportowe Marzena Węklar
Numer rejestrowy: 000001099
Numer Miejsca Prowadzenia Działalności: 0003/000001099
15. Kod odpadu jest ustalany indywidualnie, odpady przyjmujemy zgodnie z przyznanymi decyzjami środowiskowymi dostępnymi na naszej stronie internetowej.
16. Firma nie posiadająca oraz nie mająca obowiązku posiadania wpisu do rejestru BDO jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o niepodleganiu BDO. Oświadczenie udostępnione jest na naszej stronie internetowej oraz jest możliwość wysłania na podany adres e-mail.

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Marzena Węklar, prowadząca dział. gosp. pod firmą Usługi Transportowe Marzena Węklar, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 144, Tel: 519 164 820, email: gruz.weklar@gmail.com.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b RODO w celach związanych realizacją usługi(umowy) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres realizacji usługi (umowy), a także po jej zakończeniu, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a brak ich podania uniemożliwia realizację usługi (umowy).